Leroux, Xavier Henri Napoleon (1863 - 1919)

  • Arias