Poniatowski, Count Giuseppe Luci (1816 - 1873)

  • Arias