Smith

Smith, John Stafford (1750 - 1836)

  • Arias